سرخط خبرها

شرایط تأسیس

شرایط دریافت مجوز

۱-درخواست امام جماعت همراه با مهر وامضاء مبنی بر تاسیس کانون فرهنگی وهنری
۲- نامه اداره ارشاد شهرستان متقاضی
شرایط مکانی
کانون در حال تاسیس
*حداقل ۸۰متر فضای مفید  آموزشی

*فضای مفید آموزشی شامل آبدارخانه-شبستان و دفتر مدیریت نمی باشد

*در صورت موجود بودن فضای مفید در خارج از مسجد نمی بایست  فاصله مسجد از کانون بیش از ۲۰۰متر باشد

مدارک تکمیلی

۱-تکمیل کاربرگهای مربوطه از هر کدام دو نسخه و دستنویس(بدون کاربن) که مورد تایید امام جماعت(مهر وامضای امام جماعت)باشد
۲-مدارک شخصی هیات امناءکانون:کپی شناسنامه۲برگ/۲قطعه عکس۳*۴/کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر مسئول(حداقل لیسانس)۲برگ
کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت نظام وظیفه۲برگ(این قسمت شامل امام جماعت نمیشود)
توجه :کلیه مدارک فوق که نیاز به امضاء و یا مهر دارد باید امضاء ومهر اصل باشد۰کپی قابول قبول نیست

مدارک تکمیلی

۱-امام جماعت در صورت حضور درجلسات هیات امناء کانون  رئیس هیات امنا خواهد بود

۲- هیات امناء موظف است فردی راکه دارای حداقل مدرک لیسانس باشدازبین یا خارج از جمع خود  به عنوان مدیر مسئول کانون انتخاب و معرفی نمایدتبصره: مدیر مسئول کانون می توتند از بین خواهران معرفی گردد 

۳-هیات امنا ء موظف است فردی  را به عنوان  رابط فرهنگی کانون انتخاب و معرفی نماید

۴- شماره تماس مستقیم مدیر مسئول و رابط فرهنگی(ثابت و موبایل)

دریافت فرم های تأسیس کانون