آخرین خبرها

شرایط تأسیس

شرایط دریافت مجوز

1-درخواست امام جماعت همراه با مهر وامضاء مبنی بر تاسیس کانون فرهنگی وهنری
2- نامه اداره ارشاد شهرستان متقاضی
شرایط مکانی
کانون در حال تاسیس
*حداقل 80متر فضای مفید  آموزشی

*فضای مفید آموزشی شامل آبدارخانه-شبستان و دفتر مدیریت نمی باشد

*در صورت موجود بودن فضای مفید در خارج از مسجد نمی بایست  فاصله مسجد از کانون بیش از 200متر باشد

مدارک تکمیلی

1-تکمیل کاربرگهای مربوطه از هر کدام دو نسخه و دستنویس(بدون کاربن) که مورد تایید امام جماعت(مهر وامضای امام جماعت)باشد
2-مدارک شخصی هیات امناءکانون:کپی شناسنامه2برگ/2قطعه عکس3*4/کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر مسئول(حداقل لیسانس)2برگ
کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت نظام وظیفه2برگ(این قسمت شامل امام جماعت نمیشود)
توجه :کلیه مدارک فوق که نیاز به امضاء و یا مهر دارد باید امضاء ومهر اصل باشد0کپی قابول قبول نیست

مدارک تکمیلی

1-امام جماعت در صورت حضور درجلسات هیات امناء کانون  رئیس هیات امنا خواهد بود

2- هیات امناء موظف است فردی راکه دارای حداقل مدرک لیسانس باشدازبین یا خارج از جمع خود  به عنوان مدیر مسئول کانون انتخاب و معرفی نمایدتبصره: مدیر مسئول کانون می توتند از بین خواهران معرفی گردد 

3-هیات امنا ء موظف است فردی  را به عنوان  رابط فرهنگی کانون انتخاب و معرفی نماید

4- شماره تماس مستقیم مدیر مسئول و رابط فرهنگی(ثابت و موبایل)

دریافت فرم های تأسیس کانون